Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázati felhívás Cegléd VI. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására
 1. Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cegléd VI. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására, területi ellátási kötelezettséggel. Továbbá a körzethez rendelet iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás.

  1.1. Ellátandó lakosságszám (kártya): 533 fő

  1.2. Ellátandó települések száma: egy településrész - Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 2. mellékletében megállapított ceglédi VI. számú házi gyermekorvosi körzet

 2. Pályázati feltételek:

  2.1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte;

  2.2. büntetlen előélet;

  2.3. cselekvőképesség;

  2.4. A háziorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által alkalmazott 1 fő szakdolgozó (asszisztens) továbbfoglalkoztatásának biztosítása.

 3. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  3.1. végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai

  3.2. részletes, fényképes szakmai önéletrajzot

  3.3. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata

  3.4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

  3.5. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása

  3.6. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata

  3.7. Magyar Orvosi Kamara tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás

  3.8. OKFŐ/ENKK által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,

  3.9. OKFŐ igazolás a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállnak

  3.10. COVID elleni védőoltás felvételének igazolása

  3.10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

  3.11. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek

  3.12. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

 4. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.
 5. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. áprilisi Képviselő-testületi ülés
 6. A pályázat benyújtásának módja: postai úton,

  6.1. Cegléd Város Önkormányzata Dr. Csáky András polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf.: 85., a borítékon kérjük feltüntetni: "VI. számú házi gyermekorvosi körzet"

  6.2. További információ kérhető telefonon - 06/53/511-437 - es telefonszámon és a viktoria.makai@cegledph.hu email címen az egészségügyi alapellátásért felelős ügyintézőtől

 7. Területi ellátási kötelezettség: Igen
 8. A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2022. június 1.
 9. Jogviszony jellege: Vállalkozási
 10. Kategória: Háziorvosi
 11. Típusa: gyermek
 12. Leírás/Megjegyzések: Pályázati felhívás

  12.1. A házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.

  12.2. A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, de minimum 5 év időtartamra kötött feladat- ellátási szerződés alapján.

  12.3. Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését térítésmentesen biztosítja.

  12.4. A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az ügyeletben való részvétel nem kötelező.

  12.5. Indokolt esetben - közérdekű célból - az Önkormányzat bérlakást biztosít.

 13. Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítsa.
 14. A pályázat egyéb megjelentetése:

  14.1. www.cegled.hu aktuális/pályázatok

  14.2. www.oali.hu

  14.3. Egészségügyi közlöny
1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor